EN PROCÉS D'ELABORACIÓ. NO ESTÀ ACABADA.

MÚSICA I IDENTITAT


INDEX:

 1. Presentació
 2. Objectius
 3. CCBB i Fases didàctiques
 4. Continguts
 5. Activitats
 6. Materials
 7. Avaluació

1. PRESENTACIÓ


La següent poposta pretén donar una idea pràctica de com aplicar el treball interdisciplinar, competencial i d'aplicació pràctica tant en l'àmbit personal com social on viu l'alumnat. Al mateix temps es presenten eines per a optimitzar el procés de programació d'unitats didàctiques adaptades a cada context concret. I destaquem la importància d'aconseguir una bona pregunta o qüestió pràctica que serveixi de guia per al seguiment de tota la unitat. A partir de la posada en comú de les músiques amb les que ens identifiquem i veiem que contenen valors col·lectius, formulem la pregunta principal: Com es construeix la identitat a través de la música?

Estudiarem com es va utilitzar la música en diferents moments històrics i la seva importància. Projecte interdisciplinari on l'alumnat ha d'analitzar els textos d'algunes cançons del segle XX i actuals (blues, jazz, country, metal, pop, nova cançó, rap, alternativa i rock) per tal d'estudiar la seva relació amb els principals canvis sociològics i històrics i el seu impacte sobre la construcció de la identitat personal i col·lectiva. Hauran de fer una presentació integrant llenguatge oral, musical i escrit amb les TIC. La durada prevista aproximada és de 14 sessions de 55 minuts en el curs X de ESO.

Un altre punt interessant per a la programació és la incorporació de les Fases Didàctiques per tal de clarificar quins són els passos que hem de tenir presents, i la seva correspondència amb les competències bàsiques. Creiem que hem d'incorporar aquests dos elements en les programacions també de cara a facilitar la coordinació entre els professionals que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge davant el perill de fer activitats parcials o esbiaixades respecte a una programació integral, significativa i funcional.

PROCÉS A SEGUIR PER A PROGRAMAR - Incloure esquema i breu comentari d'ús.
2. OBJECTIUS I FASES DIDÀCTIQUES


OBJECTIUS
FASE 1:
 • TUTORIA: Prendre consciència de la relació entre la música i la construcció de la identitat individual i social.
 • Classificar els temes preferits (un per a c/u) x temàtica, gènere musical, llengua, país, valors que conté...
FASES 2 I 3:
 • HISTÒRIA: Identificar els temes/successos/idees històriques dels que parla la cançó.
 • HISTÒRIA: Identificar tres conceptes històrics que es puguin aplicar als temes/successos/idees històriques expressats a la cançó
 • TUTORIA: Relacionar els fets històrics amb les etapes sociològiques del segle XX: premodernitat/ modernitat/postmodernitat/liquiditat.
 • TUTORIA: Relacionar les lletres de diverses cançons amb les tribus urbanes de la modernitat líquida i comparar els textos amb els d'altres moments socials.
 • MÚSICA: Identificar els gèneres musicals i relacionar-los amb el context històric i sociològic.
 • LITERATURA: Analitzar els textos de la cançó per determinar el punt de vista de l'artista i el missatge/tema que transmet.
 • LITERATURA: Interpretar la lletra de les cançons a partir del context social i històric i la recerca d´informació.
 • LITERATURA: Comparar gèneres literaris i gèners musicals.

FASE 4:
 • FILOSOFIA/ CIUTADANIA: Relacionar els missatges de les cançons (i el seu context sociològic) amb les corrents ètiques del segle XX
 • TUTORIA: Relacionar els missatges amb la configuració de la identitat amb les quatre etapes sociològiques del segle XX.
 • FILOSOFIA/ CIUTADANIA: Definir i argumentar oralment un dels punts de vista de les tres corrents ètiques principals en funció de la seva utilitat per a construir una identitat determinada.
FASE 5:
 • PROJECTE: Crear una representació visual de les cançons amb la informació cultural i històrica pertinent.
 • PROJECTE: Dissenyar i crear una proposta visual original que il·lustri un tema central de la cançó.
 • PROJECTE: Presentar les seves opinions i la seva recerca d´informació oralment
 • PROJECTE: Sintetitzar els seus aprenentatges a través d´una presentació que ha d'integrar música, arts visuals i discurs oral.

3. FASES DIDÀCTIQUES i CCBB


Fase didàctica 1
C. previs

Fase didàctica 2
Introduir

Fase didàctica 3
Estructurar

Fase didàctica 4.
Argumentar

Fase didàctica 5.
Actuar

CCLA
Comprendre i produir textos orals, escrits i audiovisuals
Justificar (conèixer diferents opinions) i interpretar (elaborar la pròpia opinió) de forma oral, escrita i audiovisual.
Prendre decisions.
CCAC


Emprar de forma creativa recursos d'expressió i representació audiovisuals.
Conèixer altres llengües i cultures.
CMTID
Accedir a nova informació
Seleccionar informació
Processar informació
Tractar, transformar i comunicar la informació
Valorar la informació amb una actitud crítica i reflexiva.
CMM
Ser conscient del que se sap, del que cal aprendre i de com s'aprèn.
Regular capacitats com l´atenció, la concentració i la memòria.
Transformar la informació en coneixement. Tenir curiositat.
Plantejar-se fites i autoavaluar-se.
CMAA

Proposar-se objectius i planificar projectes col·lectius.
Capacitat d'elegir amb criteri propi. Adquirir valors i actituds personals. Valorar les idees d'altri, dialogar i negociar
Desenvolupar habilitats socials per a relacionar-se, cooperar, treballar en equip. Treballar de forma cooperativa.
CAIP

CCIM

CSC

Comprendre la realitat social i històrica del món en que es viu.
Utilitzar el judici moral.
Contribuir al canvi social.


4. CONTINGUTS PER ÀREES

Extrets del Currículum batxillerat – Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183
HISTÒRIA
 1. Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la Guerra Civil.
 2. Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975).
 3. Els nacionalismes
 4. La transició cap a la democràcia (1975-2004)

Realització de treballs d'indagació històrica individuals o en grup que
comportin la recerca, obtenció i selecció d'informació a partir de fonts
diverses. Processament i interpretació de la informació obtinguda, tot
comprovant la validesa de les hipòtesis o objectius formulats i comunicació
dels resultats, combinant diferents formes d'expressió, incloses les
possibilitats que proporcionen les TIC, i elaborant un discurs rigorós fent ús
del vocabulari històric pertinent.
FILOSOFIA I CIUTADANIA
 • Caracterització del poder polític, l'estat de dret i la democràcia.
MATEMÀTIQUES
 • Obtenció i interpretació de fonts gràfiques i estadístiques aplicades a
l'anàlisi de fenòmens històrics.
LLENGÜES
 • Participació, comprensió i producció en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement.5. ACTIVITATS

1. FASE DIDÀCTICA 1. Coneixements previs.

 • Fitxa individual o posada en comú: Quina música escoltes?.
 • Comparació entre el que hem dit i el que tenim dins l´mp3.
 • Realització d´entrevistes als membres de la família (diferents generacions): quina música us agrada?
 • Anàlisi d'anuncis publicitaris i coneixements previs sobre els gèneres musicals.
 • Elaboració d'estadístiques a partir de les dades analitzades.

2. FASE DIDÀCTICA 2. Introduir nous coneixements

3. FASE DIDÀCTICA 3. Estructurar

 • Aparellar vídeos musicals o fragments mp3 amb una sèrie de textos o enunciats

4. FASE DIDÀCTICA 4. Argumentar

 • Definir un estil musical propi.

5. FASE DIDÀCTICA 5. Aplicar. Elegir entre una d'aquestes activitats.6. MATERIALS

PROPOSTA ELABORADA A PARTIR DE LES SEGÜENTS FONTS:


PER PLANIFICAR LES ACTIVITATS S´HAN EMPRAT:


UNITATS DIDÀCTIQUES SOBRE GÈNERES MUSICALS

CANÇONS I MOMENTS HISTÒRICS

TRIBUS URBANES I MÚSICA
(Veure bloc recursos didàctics)

MP3

COMPOSICIÓ

HOTLIST


musiquetes http://www.musiquetes.cat/
música del món http://xtec.cat/~asala4/
etnomusicologia http://www.lib.washington.edu/music/world.html

7. AVALUACIÓ