En aquesta pàgina hi trobareu propostes d'activitats per explorar a través de les imatges no només els coneixements previs sinó també les experiències i emocions relacionades amb el tema que volguem tractar. Es tracta de connectar amb la vida, els interessos i les motivacions de l´alumnat.
Índex d'activitats
Suport
Programa

Etapa/cicle

Activitats de motivació (Subject Sampler)


Tots
Expressar a través del dibuix el que sabem
Dibuix digital
Artrage

Tots

Crear un collage
Dibuix digital
Artrage
Tots

Crear un scrapbook (presentació de retalls)


Tots
Crear una presentació de fotos o un vídeo
Presentació


A partir d'una presentació de fotos, elaborar....
Presentació


A partir d´un vídeo curt escriure, dibuixar o buscar imatges...
Vídeo
Crear un collage

A partir d'una imatge donada (fotografia o dibuix) els/les alumnes hi anoten el que saben.
cavall.jpgScrapbook (Llibre de retalls)

S´aporta un recull de links als alumnes (vídeos, fotos, gràfics, mapes) del tema que es vol estudiar. L´alumne ha de seleccionar els que són més significatius per ell i ha de preparar un montatge (page maker, indesign, power point....) en el qual haurà d´explicar per què les ha elegit i quin significat tenen per ell.
Imagen_2.png


A partir d'una presentació d'imatges

Modernitat líquida
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: liquidity modernitat)